Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AWESOMESTORE.PL

§ 1 Postanowienia wstępne


1.Sklep internetowy Awesome, dostępny pod adresem internetowym
www.awesomestore.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Wieliczko
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Awesome, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8733020652,
REGON 122953754

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i
do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady
korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów
Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Awesome. wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8733020652, REGON 122953754

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.awesomestore.pl

5.Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach
Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się
na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane
przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w
Sklepie.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie,
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są
wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość
ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
produktów.

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu -
umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Hotel Cracovia, ul. Focha 1, 33-332Kraków (Forum Mody) 

- Adres do zwrotów: ul. Starowiślna 51/23, 31-038 Kraków

2. Adres e-mail Sprzedawcy: awesomeshowroom@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 734139129.

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Alior Bank 17 2490 0005 0000 4500 1283 9574.

5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i
numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18.§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa
plików cookies, zainstalowany program FlashPlayer.


§ 5 Informacje ogólne

     1.   Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie
nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego
z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się
cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na
stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) ;

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez
rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych
odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa
Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od
sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
zastrzeżeniem § 8 pkt 3.§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może
skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:

a. Przesyłka pocztowa - list polecony priorytetowy,
przesyłka kurierska, odbiór osobisty (pod adresem: Forum Mody, Hotel Cracovia - ul. Focha 1, 33-332  Kraków )

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.
Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą
Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7
Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez
Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem, a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. Płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
następujący sposób:
        a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
        b. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego Świata.

6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży
stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach
Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży.§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas
oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy,
składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do
zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy  wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź
drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej
Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta
drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na
podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:
      a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa
się za niezawartą.
      b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
       c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi
kosztami.
         d. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję
dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na
rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
         e. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
         f. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14
dni.
         g. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także
koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt
ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
         h. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany
w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.§ 10 Reklamacja i gwarancja


1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od
wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru
Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą
elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub
przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego,
udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie,
uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym newsletterem (dalej: "Sprzedawca") jest Awesome Agnieszka Wieliczko, która prowadzi działalność gospodarczą z siedzibą w Ryczowie, 34-115 (NIP: 8733020652). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Awesome Agnieszka Wieliczko ul. Oświęcimska 20, 34-115 Ryczów lub drogą e-mailową pod adresem: awesomeshowroom@gmail.com

Twoje dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie realizowania zamówienia ze sklepu internetowego lub zapisania się na newsletter.

 1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach handlowych (obejmujących wysyłanie informacji o produktach Administratora) oraz w celu wysyłania informacji o projektach Administratora. 
 2. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz firmom kurierskim wyłącznie w związku z realizacją zamówień oraz wysyłką naszych newsletterów. 
 4. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na bezpiecznym serwerze sklepu. Dostęp do bazy danych posiadają uprawnieni pracownicy sklepu.
 5. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna. W każdej chwili możesz samodzielnie zrezygnować z subskrypcji poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej Administratora justyna@pantuniestal.com, a po otrzymaniu potwierdzenia zakończone zostanie przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci również prawo do:
  • - żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
  • - żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
  • - żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
  • - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Z praw wskazanych w pkt. 8 powyżej można skorzystać poprzez:
  • -  kontakt e-mailowy pod adresem: awesomeshowroom@gmail.com
  • -  kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Oświęcimska 20, 34-115 Ryczów, Awesome Agnieszka Wieliczko
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 12 Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów
płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może
złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.--
*Awesome.*
www.awesomestore.pl
www.facebook.com/awesomeshowroom
tel. +48 734139129

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl